• riešenie individuálnych prípadov školského zlyhávania žiakov vzhľadom na polročnú klasifikáciu
  • depistáž školskej spôsobilosti detí predprimárneho vzdelávania v MŠ v územnej pôsobnosti CPaP
  • plnenie požiadaviek na rediagnostiku klientov s vývinovými poruchami učenia, psychologická aj špeciálno–pedagogická diagnostika
  • pokračovanie vo všetkých skupinových aktivitách so študentmi stredných škôl
  • realizovanie besied pre žiakov a študentov, prípadne pedagógov podľa požiadaviek z jednotlivých škôl
  • pokračovanie v návštevách na všetkých školách, ktoré máme v pôsobnosti
  • diagnostika, reedukácia, začleňovanie rediagnostika detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením a postihnutím
  • pokračovanie v konzultácii na školách podľa potreby
  • interný odborný seminár