• Stránka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – LINK
 • Pracovné listy pre predškolákov z rôznych oblastí schopností, ako aj nápady pre školákov – LINK
 • Zaži radosť so slovenčinou pre 1. až 9 ročník ZŠ – LINK
 • Kreatívne hry a nápady – LINK
 • Špeciálne vzdelávacie hry pre deti so ŠVVP – LINK

Ďalšie linky

 • Sieť zariadení poradenstva a prevencie po 1. 1. 2023 – LINK
 • Sieť Špecializovaných centier poradenstva a prevencie po 1.1.2023 – podľa typu zriaďovateľa – LINK
 • Distribúcia všetkých poradenských zariadení po 1.1.2023 – LINK
 • Usmernenia, stanoviská a informatívne materiál – LINK
 • Predprimárne vzdelávanie – LINK
 • Výchova a vzdelávanie v základných školách – LINK
 • Výchova a vzdelávanie v stredných školách – LINK
 • Dodatky k ŠVP pre ZŠ s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny a ZŠ s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny – LINK
 • Ochrana detí pred násilím – LINK
 • Odborná terminológia pre národnostné školstvo – LINK
 • Tlačivá pre národnostné školstvo – LINK
 • Transformácia poradní – LINK
 • PRVÝ AKČNÝ PLÁN PLNENIA STRATÉGIE INKLUZÍVNEHO PRÍSTUPU VO VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ NA ROKY 2022-2024 – LINK
 • STRATÉGIA INKLUZÍVNEHO PRÍSTUPU VO VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ – LINK
 • Interaktívna aplikácia WELCOME IDEA na prácu s deťmi so ŠVVP – LINK
 • Špeciálne a inkluzívne vzdelávanie – LINK
 • Dokumenty a predpisy – LINK
 • Profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – LINK
 • Navýšenie počtu pedagogických asistentov z Plánu obnovy – LINK
 • Osobitosti a podmienky na výchovu a vzdelávanie žiakov so ŠVVP – LINK
 • Implementácia projektového vyučovania do edukačného procesu – LINK
 • Realizácia projektového vyučovania vo vzdelávaní žiakov so zdravotným znevýhodnením v špeciálnej škole – LINK
 • METODICKÉ ODPORÚČANIA PRI EDUKÁCII ŽIAKOV S VÝVINOVÝMI PORUCHAMI UČENIA DYSLEXIA, DYSGRAFIA, DYSORTOGRAFIA – LINK
 • Spôsoby posudzovania výsledkov vyučovacieho procesu žiakov so ŠVVP – LINK
 • Žiaci s ADHD v ZŠ – LINK
 • Odborná činnosť školského špeciálneho pedagóga – LINK
 • INOVOVANÝ ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM – LINK
 • DETI A ŽIACI SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM A VŠEOBECNÝM INTELEKTOVÝM NADANÍM – LINK
 • https://www.statpedu.sk/sk/cudzinci/
 • https://www.statpedu.sk/sk/cudzinci/klima-skoly/odporucania/
 • https://www.statpedu.sk/sk/cudzinci/pre-ucitelov/

Ako hovoriť s deťmi