Depistáž schopností detí predškolského veku

(v školskom roku 2023/2024)

 

Depistáž je mapovanie špecifických oblastí  vývinu detí v prostredí MŠ.

Depistážne vyšetrenie realizujeme u detí v poslednom, prípravnom ročníku materskej školy       s cieľom zmapovať ich aktuálnu úroveň kognitívnych schopností a zručností, a tým včas identifikovať deti, ktoré vykazujú znaky rizikového vývinu z hľadiska ich očakávaného zaškolenia. Včasná identifikácia týchto detí napomôže k optimalizácii prípravy takýchto detí   k zaškoleniu, a tak zníži riziko odkladu povinnej školskej dochádzky.

Depistáže sa môžu zúčastniť aj deti, u ktorých sa uvažuje o predčasnom zaškolení v budúcom školskom roku, resp. sa javia nadpriemerné rodičom či učiteľom materských škôl.

Depistáž má poukázať na potrebu stimulácie, nemá však charakter posúdenia a zváženia odkladu povinnej školskej dochádzky. Jej úloha je skríningová a v konečnom dôsledku  odporúčaním pre dieťa do najbližších mesiacov jeho života.

Depistážne zistenia prebiehajú v malých skupinách detí,  s počtom 4-5 detí na 1 odborného zamestnanca.

 

Záujem MŠ prosíme deklarovať výlučne písomnou prihláškou na poštovú adresu CPP Dunajská Streda alebo e-mailovú adresu  sekretariat@poradnads.sk  najneskôr do 13.10.2023. 

Neskoršie zaslané prihlášky nebude možné realizovať z kapacitných dôvodov.

Depistáž je vhodné realizovať v mesiacoch október a november (v závislosti od kapacity OZ CPP) príslušného kalendárneho roka, čím sa zabezpečí dostatok času na intenzívny rozvoj identifikovaných oslabených oblastí dieťaťa pred samotným zaškolením dieťaťa, respektíve pred prípadným zvážením potreby odborného vyšetrenia školskej spôsobilosti.

V prihláške prosíme uviesť:

 • Meno a priezvisko dieťaťa podľa rodného listu; Rodné číslo; Adresu bydliska.
 • Počet detí s materinským jazykom slovenským/maďarským.

Zároveň Vás upozorňujeme na potrebu:

 • Súhlasu rodiča s vyšetrením deklarovaným vyplnením Informovaného súhlasu rodiča v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.
 • Dodržania nižšie uvedených Organizačných podmienok realizácie depistáže.

Organizačné podmienky realizácie depistáže schopností detí predškolského veku v priestoroch MŠ

S cieľom dosiahnutia  validných informácií o schopnostiach detí  sme si dovolili stanoviť nasledujúce podmienky, ktoré prispievajú k úspešnému a efektívnemu priebehu realizácie depistážnych zistení:

A: Priestorové

 • Samostatná miestnosť na vyšetrenie 4-člennej skupiny detí,
 • vlastná stolička a ideálne vlastný stôl pre každé dieťa,
 • grafitové  a farebné ceruzky pre každé dieťa.
 • V prípade vyšetrenia viac ako 10 detí sa na vyšetrení zúčastní aj druhý odborný zamestnanec, ktorý potrebuje tie isté podmienky pre svoju skupinu testovaných detí.
 • Samostatná miestnosť na diskrétnu konzultáciu s rodičmi,
  • stôl a 2 stoličky.

B: Časové

 • Trvanie vyšetrenia jednej skupiny cca 45 minút- 1hodina.
 • Potreba časovej dotácie na vyhodnotenie všetkých výsledkov 30-40 minút.

C: Prítomnosť zákonného zástupcu dieťaťa

 • Volanie rodičov po 10-15 minútach od 11.30 h.
 • V prípade prítomnosti 2 odborných zamestnancov súbežne dvoch rodičov od 11.30 h.
 • Za mimoriadnych okolností podľa individuálnej dohody s odbornými zamestnancami.

 

Dovoľujeme si vyhradiť právo nezrealizovať vyšetrenie v prípade nezabezpečených vhodných podmienok a kapacitných dôvodov..

 

Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

 

V Dunajskej Strede 03.10.2023.