Podmienky realizácie vyšetrení školskej spôsobilosti v šk. r. 2023/24

  • Vyšetrenie ŠZ ponúkame deťom, v prípade ktorých rodič má pochybnosti ohľadom zrelosti dieťaťa pred nástupom do 1. ročníka ZŠ.
  • V prípade, že rodič je rozhodnutý o nástupe dieťaťa do 1. ročníka ZŠ, vyšetrenie školskej spôsobilosti nie je opodstatnené.
  • Vyšetrenie školskej spôsobilosti u detí, ktoré v minulom školskom roku dostali odporúčanie na pokračovanie v povinnom predprimárnom vzdelávaní v MŠ neuskutočňujeme. Pokiaľ u dieťaťa naďalej pretrvávajú ťažkosti, nedostatky, ktoré môžu dieťaťu brániť v školskom napredovaní, rodič sa individuálne hlási v našom zariadení na komplexné vyšetrenie.
  • Podmienkou účasti na vyšetrení je vyplnený informovaný súhlas od zákonného zástupcu dieťaťa a anamnestický dotazník. Vyplnené tlačivá musia byť doručené na našu adresu v dostatočnom časovom predstihu pred samotným vyšetrením.
  • Vyšetrenie školskej spôsobilosti primárne realizujeme v období od 01.03.2024 do 31.05.2024. Po tomto období vyšetrenia realizujeme len v indikovaných, individuálne posudzovaných prípadoch.
  • Záujem o vyšetrenie prosíme hlásiť do 16. 02. 2024.
  • Vyšetrenie v priestoroch MŠ je možné uskutočniť v tom prípade, ak počet prihlásených detí je minimálne 5. Žiadame Vás zároveň, aby ste o vyšetrenie v priestoroch MŠ žiadali len v prípade, že disponujete s vhodnými priestorovými podmienkami pre vyšetrenie /zabezpečenie oddelených priestorov pre každého odborného zamestnanca pri väčšom počte detí/.
  • Prosíme Vás, aby na vyšetrení boli prítomné iba zdravé deti. Dieťa s náznakmi ochorenia /respiračné, príp. i. ochorenia/ odborný zamestnanec má právo odmietnuť vyšetriť.

 

Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

 

V Dunajskej Strede 25. 01. 2023