Centrum poradenstva a prevencie
Alžbetínske námestie 1194/1

929 01 Dunajská Streda

Východiská:

Centrum poradenstva a prevencie poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť aj deťom so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania. Zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom poskytuje poradenské služby.

Centrum poradenstva a prevencie v spolupráci s rodinou, školou a školským zariadením poskytuje preventívnu výchovnú a psychologickú starostlivosť deťom a ich zákonným zástupcom, najmä v prípadoch výskytu porúch psychického vývinu a porúch správania a výskytu sociálno-patologických javov v populácii detí vo svojej územnej pôsobnosti.

Centrum poradenstva a prevencie na zabezpečenie svojich úloh využíva najmä metódy psychologickej a pedagogickej diagnostiky, psychologického a výchovného poradenstva, prevencie, reedukácie a psychoterapie.

Vzhľadom na novelizáciu zákona č. 245/2008 Z.z. a vyhlášku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 24/2022 Z. z. o zariadeniach poradenstva a prevencie, ktorá nadobúda účinnosť 1. januára 2023, je Plán činnosti Centra poradenstva a prevencie, Alžbetínske námestie 1194/1 v Dunajskej Strede, pre školský rok 2022/2023 ďalej formulovaný v zmysle novelizovanej legislatívy.

Plán špecifických činností CPaP a postup nahlasovania dieťaťa, žiaka, študenta od januára 2023

ŠPECIFIKÁCIA ÚLOH

CPaP v Dunajskej Strede má v súčasnosti v pôsobnosti predškolské zariadenia, základné školstvo, stredné školy v okrese Dunajská Streda.

Spôsoby kontaktu s CPaP Dunajská Streda:

 1. Najjednoduchší postup je požiadať o kontakt s CPaP osobne, prípadne cez výchovného poradcu alebo koordinátora prevencie.
 2. Telefonické číslo CPaP je 031/553 02 83 – ústredňa, mobil: 0948 140 017 prihlásenie sa na vyšetrenie, informácie
 3. Elektronicky na stránke zariadenia: admin@poradnads.sk prihlásenie sa na vyšetrenie
 4. Písomný kontakt na adresu:
  Centrum poradenstva a prevencie
  Alžbetínske námestie 1194/4, 929 01 Dunajská Streda

Internetová stránka poradne je: http://www.poradnads.sk

fbstránka Centrum poradenstva a prevencie: https://www.facebook.com/cpap.dunstreda

skupina na fb Výchova v kocke: https://www.facebook.com/groups/235580814301807, kde nájdete užitočné informácie a materiály.

Z hľadiska riešenej problematiky bude CPaP vstupovať do týchto typických okruhov situácií a problémov:

 • vývinové problémy detí predškolského veku
 • školská spôsobilosť
 • výkonové zlyhania žiakov v ZŠ a SŠ v okrese Dunajská Streda, problémy výchovné, narušenie študijnej motivácie, nedodržanie psychohygienických zásad štúdia, adaptačné problémy pri prestupe zo ZŠ do SŠ, otázky prestupu žiakov do inej školy
 • identifikácia nadania, špecifické problémy nadaných detí
 • začleňovanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakov s postihnutím: psychologická diagnostika, špeciálno-pedagogická diagnostika, pomoc pri tvorbe individuálnych výchovno-vzdelávacích programov
 • osobnostné ťažkosti ako tréma, neschopnosť sústrediť sa, vyčerpanosť, ťažkosti v sociálnom kontakte, emočné problémy
 • rozvoj osobnosti a duševný rast, sebapoznávanie, sebazdokonaľovanie, hľadanie identity, vyjasňovanie osobných perspektív
 • problémy rovesníckych vzťahov, nadväzovania a udržiavania partnerských vzťahov
 • profesijná orientácia, rozhodovanie na základe porovnávania vlastných schopností a požiadaviek volenej profesie, kariérové poradenstvo, reorientácia
 • konflikty medzi jednotlivcami a skupinami, najmä také konflikty, kde sa jedná o vylúčenie žiaka zo školy
 • prejavy netolerancie, xenofóbie, rasizmu, extrémizmu a diskriminácie
 • šikanovanie, násilie, prejavy agresivity medzi deťmi, týrané a zneužívané deti
 • primárna prevencia sociálno – patologického správania a drogových závislostí
 • riešenie problémov národnostných menšín, marginalizovaných skupín a detí utečencov

Môžu sa vyskytnúť aj iné, menej typické až jedinečné situácie, v ktorých práve riešenie psychologickej problematiky môže napomôcť riešeniu celého okruhu problémov.

Odborné služby sú poskytované na báze dobrovoľnosti, t.j. na základe písomne formulovanej dohody o vzájomnej spolupráci klienta a odborného zamestnanca CPaP. Dodržuje sa pri tom zásada dôvernosti poradenského vzťahu a zásada ochrany záujmov a osobných údajov klienta.

Služby CPaP sú poskytované zdarma.

V Dunajskej Strede 01.01.2023

riaditeľka CPaP Mgr. Zuzana Csivreová

kontakt: 0917 762 017

riaditelka@poradnads.sk

Kontaktujte nás

Termín návštevy u nás je potrebné dohodnúť vopred, preto Vás žiadame kontaktovať nás:

 • priamo t.j. osobne, telefonicky alebo mailom
 • nepriamo t.j. prostrednictvom pedagóga, lekára alebo inej inštitúcie

 

Návštevná doba:

Denne od 7.30 do 15.30

Obedňajšia prestávka od 12.00 do 12.30