Ponuka spolupráce pre základné a stredné školy

okresu Dunajská Streda v nasledovných oblastiach:

I       Psychologická 

 1. Psychologická diagnostika (individuálna) – poruchy učenia, porucha pozornosti, poruchy správania, nadané deti, osobnostné a emocionálne problémy, voľba povolania
 2. Psychologická diagnostika (skupinová) – zistenie záujmov, voľba povolania,
 3. Psychologické konzultácie a poradenstvo pre učiteľov a rodičov a žiakov- školská zrelosť, zápis detí, poruchy učenia, integrácia, nadané deti a žiaci, voľba povolania, kariérové poradenstvo

II       Špeciálno-pedagogická 

 1. Špeciálno-pedagogická diagnostika (individuálna)– poruchy učenia, čiastkové výkony, grafomotorika, pozornosť, lateralita, atď
 2. Špeciálno-pedagogická diagnostika (skupinová) 
 3. Špeciálno-pedagogické poradenstvo a konzultácie pre učiteľov, rodičov a žiakov
 4. Špeciálno-pedagogická reedukáciažiakov s vývinovými poruchami učenia, poruchami pozornosti 

III     Prevencia 

 1. Sociálna diagnostika – Zmeranie triednej klímy dotazníkmi: 
  • Naša trieda – zisťuje súdržnosť náročnosť, spokojnosť, súťaživosť ( pre 3-6. ročník)
  • Dotazník SO-RA-D – zisťuje štruktúru triedy, sociálne vzťahy a postavenie jednotlivých žiakov, Dáva poznatky o kohézii, emocionálnej atmosfére kolektívu (pre žiakov 5-9.ročníkov)
  • Trieda v kríze – pomáha identifikovať problém, ponúka možnosť rozoberať a špecifikovať cielené intervenčné stratégie zvládania krízy
 1. Besedy, interaktívne stretnutia 
  • Šikanovanie – pre 3-4. ročníky ; pre 5-9. ročníky ZŠ  a pre stredné školy
  • Drogy a závislosti – pre 5-9. ročníky ZŠa pre stredné školy
  • Partnerské vzťahy a sexualita – 8-9. ročníky ZŠ a stredné školy
  • Kyberšikana– moderné technológie v našom živote, prezentovanie seba na internete,
  • Čo chcem so svojim životom – profesijná orientácia pre 5-8. ZŠ, stredné školy
 1. Skupinové aktivity– zážitkovou formou – Rozsah stretnutí 1až 2x po 90 min., počet účastníkov v skupine: max.15žiakov
  • Cesta k emocionálnej zrelosti –  pre 5-9. ročníky ZŠ
  • Viem kto som? Sebapoznávanie, poznávanie iných – pre 5-9. ročníky ZŠ a SŠ
  • Pocity a city– naučiť žiakov vyjadrovať svoje pocit, rozvoj empatie -5-9. roč.
  • Komunikačné zručnosti– rozvíjanie interakcie s druhými, asertivity pri zachovaní úcty a sebaúcty
  • Konštruktívne riešenie konfliktov – – pre 5-9. ročníky ZŠa SŠ
 2. Skupinové programy– stredne a dlhodobé
  • Sebapoznanie cestou klasických rozprávok – dievčatá 8. a 9.r, stredné školy
  • Srdce na dlani – tolerancia žiakov proti násiliu žiaci 1-4. ročníky, 9 stretnutí.
  • Naša cesta – rozvoj sociálnych zručností
  • Cesta k emocionálnej zrelosti- 5– 9. ročníky ZŠ
  • Cez sebapoznanie k voľbe povolania – ročník, 10 stretnutí

IV     Služby pre pedagógov

 1. Individuálne konzultácies možnosťou terapie
 2. Relaxácia integráciou rôznych relaxačných techník pre kolektívy i jednotlivcov
 3.  Riešenie konfliktov– stratégie, konštruktívne riešenie konfliktov v kolektíve  
 4. Zavádzanie triednych pravidiel–vytvorenie  pozitívnu sociálnu klímu v triedach 1-4.
 5. Sebapoznanie cestou klasických rozprávok– pre skupiny vychovávateliek ŠKD

Vaše požiadavky na individuálne vyšetrenia žiakov zasielajte, prosím, podľa vzniknutej potreby priebežne počas školského roka vždy písomne so súhlasom rodiča na tlačive Prihláška na odborné vyšetrenie a spolu s charakteristikou žiaka na tlačive Školský záznam.

Termín realizácie bude dojednaný s rodičom, resp. so zákonným zástupcom žiaka.

Realizácia aktivít v termíne podľa vzájomnej dohody.  Kontakt: 0917 762 017 Email: riaditelka@poradnads.sk