Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Dunajskej Strede je štátne poradenské zariadenie s okresnou pôsobnosťou pomáhajúce riešiť problémy detí a mládeže v priebehu ich vývinu, výchovy a vzdelávania.

 

Pre koho sme?

 • Pre deti a mládež od predškolského veku až po dospelosť
 • Pre rodičov a zákonných zástupcov detí a mládeže
 • Pre pedagógov a iných na výchove a vzdelávaní zainteresovaných osôb

 

Kedy vyhľadať naše služby?

 • Pri zvláštnostiach a problémoch vo vývine, správaní a v učení
 • Pri rodinných problémoch
 • Pri potrebe posúdiť talent a nadanie dieťaťa a usmerňovať ich vývin
 • Pri výbere ďalšieho štúdia a voľbe povolania

 

Čo ponúkame?  

 • Komplexné diagnostické, poradenské a terapeutické služby (psychologické a špeciálno-pedagogické)
 • Rodičovské a výchovno-vzdelávacie poradenstvo
 • Poradenstvo v profesijnom vývine
 • Rozvíjajúce a stimulačné programy pre materské školy, školy a jednotlivci
 • Pomoc v náročných krízových situáciach
 • Pomoc pri prevencii nežiadúcich foriem správania, drogových, alebo iných závislostí